Andrzej Fogtt

Urodził się w Poznaniu 9 Października 1950 r. Studiował na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie w 1974 r. zrobił dyplom w pracowni prof. Zdzisława Kępinskiego i prof. Magdaleny Abakanowicz. Brał udział w licz­nych wysta­wach oraz konkursach na całym świecie, m.in.: był lau­reatem VIII Festi­walu Sztuki w Zachę­cie, lau­reatem Grand Prix Festi­walu Pol­skiego Malar­stwa w Szcze­ci­nie. Repre­zen­to­wał Pol­skę na 41. Bien­nale Sztuki w Wene­cji, uczest­ni­czył w wysta­wach pro­mu­ją­cych Pol­ską Sztukę Współ­cze­sną w Lon­dy­nie, w Maneżu w Moskwie, w Ber­li­nie, w Arras we Fran­cji. Jego prace pojawiły się również w Muzeum Naro­do­wym we Wro­cła­wiu w 1989 r. w ramach wystawy Pol­skiej Sztuki XX Wieku. Pre­zen­to­wał prace w licz­nych wysta­wach indy­wi­du­al­nych m.in. w Naro­do­wej Gale­rii Sztuki „Zachęta”. W 2009 r. został odzna­czony meda­lem Glo­ria Artis.

ŚMIERĆ KANTORA, 1990

olej, płótno

130 x 190 cm